Условия за наем на автомобил

Home » Условия за наем на автомобил
vivorent - your car rental, rent a car in bulgaria, sofia, plovdiv, airport, burgas, bansko, jet rent a car, top rent a car, terminal, car hire, affordable, low-cost, budget, luxury, vehicle, high-end


I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 1. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да е на минимум 21 години и да има поне 2 години опит като водач. Той трябва да притежава редовни и валидни документи за самоличност: паспорт/лична карта, шофьорска книжка и свидетелство за регистрация (RC). Само лицата, вписани в този договор (НАЕМАТЕЛЯТ И ВТОРИЯТ ВОДАЧ), могат да управляват наетия автомобил. Ако друго лице, което не е вписано в наемния договор, управлява автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за стойността на автомобила и всякакви допълнителни разходи, независимо от платените такси за освобождаване или допълнително покритие.

Чл. 2. С подписа си НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е квалифициран водач с валидна шофьорска книжка и притежава всички необходими документи и съответните категории за управление на наетия автомобил. НАЕМАТЕЛЯТ е задължен да получи международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригиналната си шофьорска книжка.

Чл. 3. Ако в договора за наем на автомобила са вписани един или повече допълнителни водачи, те са солидарно отговорни с лицето, регистрирано като НАЕМАТЕЛ.

Чл. 4. Ако лице, различно от основните или допълнителните водачи, е вписано в договора за наем на автомобили във формуляра за упълномощаване с данни за платежната карта, то се вписва като Картодържател, който е солидарно отговорен с НАЕМАТЕЛЯ и гарантира изпълнението на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ.

II. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛ

Чл. 5. Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в добро техническо състояние с резервна гума или комплект за авариен ремонт и друго необходимо оборудване, описани в протокола за предаване, който е неотменима част от договора, като в протокола се уточняват условията за връщане на автомобила. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да върне автомобила с всички документи, предоставени му на мястото, посочено в договора, в срока и в същото състояние. При сключване на договора се правят забележки относно външния вид или интериора на автомобила, като всички те трябва да бъдат фотографирани. При връщане на автомобила, след инспекция и установяване на повреди или липсващи предмети, те се плащат от НАЕМАТЕЛЯ според официалния ценоразпис. Претенции относно състоянието на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ могат да бъдат направени само пред СОБСТВЕНИКА при приемането на превозното средство.

Чл. 6. В случай на отказ от НАЕМАТЕЛЯ да подпише протокола за предаване при връщане на автомобила, той се подписва едностранно от СОБСТВЕНИКА и от свидетел, удостоверяващ отказа, и констатациите в протокола задължават страната, отказала да го подпише, и могат да се използват като доказателство в съда.

Чл. 7. СОБСТВЕНИКЪТ предоставя заместващ автомобил от същия или по-висок клас, ако НАЕМАТЕЛЯТ го желае, в рамките на 3 работни дни в случай на техническа повреда на основния автомобил поради фабричен дефект или естествено износване на автомобила, при условие че всички други условия на договора са спазени.

Чл. 8. В случай на замяна на автомобила, извършена във връзка с Чл. 7 и Чл. 30, т. 2, СОБСТВЕНИКЪТ удължава срока на договора с толкова време, колкото е било забавено предоставянето на заместващия автомобил. Ако НАЕМАТЕЛЯТ откаже заместващия автомобил, се възстановява разликата за всъщност неизползваните и платени дни на наем.

Чл. 9. При получаване на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ предоставя на СОБСТВЕНИКА депозит, посочен в този договор, който гарантира добросъвестното изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по договорите и служи за компенсация на СОБСТВЕНИКА за повреди, причинени на наетия автомобил и възникнали по време на договора за покриване на допълнителни разходи, възникнали по време на притежанието на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ. При връщане на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ без забавяне и при условия на правилно използване, без повреди и липсващи предмети, депозитът се възстановява изцяло.

Чл. 10. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ не е изпълнил някое от своите задължения и отговорности по договора, СОБСТВЕНИКЪТ има право да задържи целия депозит или такава част от него, необходима за покриване на разходите за ремонт на повредите, както и компенсация за престоя на автомобила. Задържането на депозита от СОБСТВЕНИКА в посочените случаи не отменя задължението на НАЕМАТЕЛЯ да плати компенсации за претърпените от СОБСТВЕНИКА щети в размер, надвишаващ стойността на депозита.

Чл. 11. Ако НАЕМАТЕЛЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е предоставил данни за кредитна карта и депозитът е авторизиран от тази карта, те дават своето неотменимо и безусловно съгласие на СОБСТВЕНИКА, след като и ако са използвали напълно депозита в случаите, предвидени в договора, дори след неговото приключване, да изтеглят суми, надвишаващи депозита и подписът, поставен на първата страница на договора за наем на автомобили във формуляра за упълномощаване, ще се счита за поставен на извлеченията от POS-терминала. Предоставената карта трябва да е валидна до края на периода на наем; в противен случай СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност за възстановяване на депозита. В случай на промяна на данните, предоставени за платежната карта или ако такава промяна е изискана от банката, обслужваща НАЕМАТЕЛЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ, последният трябва да уведоми СОБСТВЕНИКА в рамките на 24 часа за промяната. СОБСТВЕНИКЪТ не е длъжен да иска допълнително съгласие за допълнителни плащания от картодържателя в случай на:

 • всяко неизпълнение по договора, за което са предвидени компенсации, глоби и такси, според официален ценоразпис или други законови или описани в този договор основания;
 • събиране на такси, които не са били платени от НАЕМАТЕЛЯ;
 • допълнителни разходи за СОБСТВЕНИКА, възникнали по време на периода на притежание на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ – глоби за нарушение на пътните закони и правила.

Чл. 12. В случай че наетият автомобил не бъде върнат в рамките на срока и на датата за връщане, посочени в договора, СОБСТВЕНИКЪТ има право да уведоми компетентните органи за конфискация в смисъла на Наказателния кодекс, ако условията по Чл. 19 не са спазени и СОБСТВЕНИКЪТ не е получил предварително писмено съгласие от НАЕМАТЕЛЯ за забавянето. НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е наясно със следните обстоятелства:

 • наетият автомобил не е негова собственост; по силата на този договор автомобилът му е предоставен за ползване, пазене и управление; НАЕМАТЕЛЯТ няма право да третира автомобила като своя собственост и ако го направи, той ще носи отговорност по Чл. 206 от Наказателния кодекс за узурпация.
 • СОБСТВЕНИКЪТ запазва правото да възстанови владението над автомобила, без предизвестие, по всяко време и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобилът се използва от него в нарушение на този договор, законовите разпоредби или етичните норми.

Чл. 13. НАЕМАТЕЛЯТ дава неотменимо съгласие на СОБСТВЕНИКА, който има право да извлича данни от инсталираната GPS система за проследяване и дистанционно палене на наетия автомобил, за да контролира спазването на разпоредбите на този договор от НАЕМАТЕЛЯ. СОБСТВЕНИКЪТ може да блокира пускането на двигателя в следните случаи:

 1. преминаване на границата с държава, за която не е издадено пълномощно за управление на автомобила от СОБСТВЕНИКА;
 2. изтекъл наемен договор и НАЕМАТЕЛЯТ продължава да използва автомобила без съгласието на СОБСТВЕНИКА по Чл. 18;
 3. опасно шофиране и превишаване на максимално допустимата скорост с 30 км/ч или повече;
 4. неизплатени суми по сключения наемен договор в срок;
 5. GPS системата е спряла да предава сигнал и няма връзка с НАЕМАТЕЛЯ.

 

III. ЦЕНИ, МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. Пълната наемна цена за автомобила се заплаща при получаването на автомобила и подписването на протокола за предаване. Депозитът се осигурява чрез превод по банковата сметка на СОБСТВЕНИКА или чрез авторизация на кредитна карта на името на НАЕМАТЕЛЯ, допълнителния водач или картодържателя. НАЕМАТЕЛЯТ може да предостави депозит в брой само за определени класове автомобили, с изричното съгласие на СОБСТВЕНИКА, но в този случай депозитът е в двоен размер. Сумата в брой се съхранява в сейф в офиса на СОБСТВЕНИКА.

Чл. 15. В случай на пътно-транспортно произшествие, повреда или кражба на автомобила, сумите, платени по договора за наем, не се възстановяват, с изключение на сумите, останали неизползвани за покриване на загубите на СОБСТВЕНИКА.

Чл. 16. Наемната цена не включва експлоатационни разходи, свързани с употребата на наетия автомобил през наемния период, които се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ, както и:

Ако автомобилът не бъде върнат с наличното гориво в резервоара, клиентът ще плати такса за „липсващо гориво“ в размер на 1,20 евро за литър.

Чл. 17. При доставка на заместващ автомобил в случай на пътно-транспортно произшествие, повреда или кражба на основния автомобил по договора, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща разходите за доставка, съгласно официалния ценоразпис. НАЕМАТЕЛЯТ има право само на един заместващ автомобил, с изключение на случаите по Чл. 7.

Чл. 18. Наемната цена не включва глоби и санкции, наложени по време на употребата на автомобила за нарушения по Закона за движение по пътищата на Република България (ЗДП) или други нарушения по законите на Република България.

Чл. 19. Ако НАЕМАТЕЛЯТ желае да удължи срока на договора, той трябва да заяви това писмено поне 24 часа преди изтичането на договора. НАЕМАТЕЛЯТ може да удължи срока на договора, съответно употребата на автомобила, само при получаване на писмено потвърждение от СОБСТВЕНИКА и след плащане в рамките на 24 часа от задължението за удължаване съгласно текущия ценоразпис. СОБСТВЕНИКЪТ запазва правото да откаже удължаване на договора.

Чл. 20. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не е получил писмено потвърждение за удължаване на договора от СОБСТВЕНИКА и закъснее с връщането на автомобила, той дължи такса, изчислена съгласно официалния ценоразпис.

Чл. 21. Ако НАЕМАТЕЛЯТ върне автомобила преди изтичането на договора, той дължи плащане на СОБСТВЕНИКА за фактически използваните дни по текущия ценоразпис за периода, както и такса за 3 дни наем, но не повече от наемната цена за първоначално уговорения период. Ранното връщане не отменя задължението на НАЕМАТЕЛЯ да върне наетия автомобил по време на работно време на мястото, посочено в договора.

Чл. 22. Ако НАЕМАТЕЛЯТ върне автомобила с част от това гориво, СОБСТВЕНИКЪТ не дължи възстановяване за неизползваното гориво.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 24. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да използва автомобила по предназначение, да го управлява и кара с грижите на добър стопанин, в съответствие със Закона за движение по пътищата. Да следва инструкциите и препоръките на производителя на автомобила и/или доставчика, както и изискванията на застрахователя и СОБСТВЕНИКА; да предпазва автомобила от повреди и щети и да предприема всички мерки за неговата защита.
 2. Да пази отделно ключа на автомобила и свидетелството за регистрация и да не ги оставя в автомобила при напускането му, както и на места без надзор, където могат да бъдат откраднати.
 3. В случай на пътно-транспортно произшествие (инцидент), повреда или щета да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на превозното средство.
 4. При повреда на гумите НАЕМАТЕЛЯТ трябва да замени повредената гума с резервната или да използва комплект за авариен ремонт на гуми за отстраняване на повредата, след което да посети най-близкия офис на СОБСТВЕНИКА за инспекция.
 5. Да плаща административните такси, описани в Чл. 31 от Общите условия, ако условията за тяхното плащане са налице.
 6. В случай че автомобилът, предмет на договора за наем, бъде изваден от пътя от органите на МВР, поради вина на НАЕМАТЕЛЯ, той/тя трябва да плати глоба в размер на 200 евро. НАЕМАТЕЛЯТ плаща пълната наемна цена, съгласно договора, за всеки ден, през който автомобилът е бил изваден от пътя. СОБСТВЕНИКЪТ запазва правото да търси обезщетение за щети и бъдещи печалби, надвишаващи размера на глобата.
 7. В случай на пътно-транспортно произшествие, повреда/инцидент, кражба или какъвто и да е инцидент, засягащ наетия автомобил, независимо от вината, НАЕМАТЕЛЯТ трябва незабавно, но не по-късно от 24 часа да уведоми СОБСТВЕНИКА по телефон +359 88 444 5055 или +359 88 992 5566 за това, като го информира за всички факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и др./, както и да сътрудничи пълноценно с Полицията/Пътната полиция/ за издаване на документ, удостоверяващ събитието, който документ трябва да бъде предаден на СОБСТВЕНИКА в рамките на 3 дни от настъпването на събитието. Не по-късно от 5-ия ден след събитието той/тя трябва да достави автомобила за инспекция и снимки от застрахователната компания. Той/тя трябва да оказва пълно съдействие на СОБСТВЕНИКА и застрахователната компания с цел изясняване на инцидента и щетите. Всяко представяне на документ, попълнен неправилно или след крайните срокове, се счита за непредставяне на такъв.
 8. НАЕМАТЕЛЯТ не трябва да напуска границите на Република България с наетия автомобил без изрично разрешение, дадено в отделно пълномощно. В случай на нарушение, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да плати глоба в размер на 300 евро за всяка отделна държава, където наетият автомобил е използван без изрично пълномощно. В случай на претенция от трети страни срещу СОБСТВЕНИКА за периода на неразрешено преминаване на границите на Република България с автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ поема финансова отговорност за причинените умишлено щети. Всички допълнителни покрития, платени от НАЕМАТЕЛЯ в този случай, са невалидни и той/тя носи пълна отговорност.
 9. При пътно-транспортно произшествие или повреда, независимо от причината за събитието, дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да плати всички разходи за преместване на наетия автомобил в офиса на СОБСТВЕНИКА.
 10. При пътно-транспортно произшествие или повреда извън границите на Република България, независимо от причината за събитието, дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не, за покриване на всички разходи за преместване на наетия автомобил до офиса на СОБСТВЕНИКА. В случай на пътно-транспортно произшествие или повреда в чужбина, СОБСТВЕНИКЪТ не предоставя заместващ автомобил, дори ако таксата по Чл. 30, т. 2 е платена.
 11. Да уведоми писмено СОБСТВЕНИКА с минимум 48 часа предизвестие, ако НАЕМАТЕЛЯТ желае да върне наетия автомобил преди или след посочения в договора срок или на място, различно от посоченото в договора.
 12. Да покрие всички разходи, възникнали за СОБСТВЕНИКА по отношение на връщането на наетия автомобил на място или във време, различно от посоченото в договора. В случай на неспазване на срока за уведомление относно мястото на връщане, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да плати такса „еднопосочна наемна цена“ и административна такса в размер на 30 евро.

Чл. 25. НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна материална отговорност за компенсация на СОБСТВЕНИКА на пълната сума за щети и бъдещи печалби, изчислена в съответствие с официалния ценоразпис в следните случаи:

 1. Пътно-транспортно произшествие или повреда поради вина на НАЕМАТЕЛЯ, включително „СЪВМЕСТНА ВИНА“ или „НЕОПРЕДЕЛЕНА ВИНА“.
 2. Кражба на части от автомобила и неговото оборудване, липса на аксесоари или липса на снежни вериги, рутери, детски седалки, ски багажник и други подобни допълнителни оборудвания или аксесоари.
 3. Всяка настъпила и причинена повреда на наемната собственост (включително повреда на гуми, джанти, шаси или трансмисия на автомобила или счупване на предното стъкло и прозорците), включително пълната загуба или унищожение на автомобила, което не е удостоверено с акт за нарушение на Пътната полиция, полицията или друг компетентен орган, съставен в съответствие със Закона за движение по пътищата и друг законодателен акт или друг документ, потвърждаващ факта на настъпване на събитието.
 4. Щети и загуби, настъпили в резултат на управление на автомобила под въздействието на алкохол или други опияняващи вещества, както и при предоставяне на автомобила на лице, не регистрирано в договора или лице без шофьорска книжка.
 5. Невръщане на регистрационното свидетелство, ключа, полицата за Гражданска отговорност /заедно или поотделно/ в случай на кражба от автомобила от трето лице от НАЕМАТЕЛЯ. Както в случай на кражба на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ дължи пълната стойност в случай на непредоставяне на ключовете на автомобила и/или регистрационното свидетелство.
 6. В случай на загуба, унищожение или кражба на регистрационно свидетелство, карта за зареждане на електрически превозни средства, ключ, символ за технически преглед и регистрационен номер, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да плати такса съгласно официалния ценоразпис.

Чл. 26. В случай на пътно-транспортно произшествие, повреда или кражба на наетия автомобил и нито една от хипотезите на Чл. 25 не е изпълнена, НАЕМАТЕЛЯТ е спазил Закона за движение по пътищата и не е платил допълнителната такса съгласно Чл. 30, т. 1 и т. 2, тогава той носи отговорност до размера на предоставения от него депозит.

Чл. 27. Е абсолютно забранено: използването на автомобила за буксиране на друго превозно средство или ремарке; участие в състезания, тренировки, обучения или изпитания; използването на наетия автомобил за транспортиране на хора срещу заплащане, транспортирането с наетия автомобил на автостопаджии, големи, обемни или други товари, надвишаващи допустимите от производителя на автомобила; шофиране извън националната пътна мрежа или по пътища без постоянно покритие.

Чл. 28. Пушенето и транспортирането на животни в наетия автомобил са абсолютно забранени. В случай на следи от пушене или транспортиране на животни, при връщане на мръсен и нечист автомобил, НАЕМАТЕЛЯТ дължи такса, изчислена в съответствие с официалния ценоразпис.

Чл. 29. Компенсациите и глобите, дължими от НАЕМАТЕЛЯ, се определят в съответствие с официалния ценоразпис. Ценоразписът е неотменима част от Общите условия на договора. В случай че ремонтът на автомобила е по-скъп поради специфична боя, марка, модел, по-висок клас или повреда, която не е посочена в този ценоразпис – съответното обезщетение се определя от служител, упълномощен от мениджъра. Освен за щетите, НАЕМАТЕЛЯТ плаща разходите за пътна помощ или транспортиране до сервизната станция и обратно, фиксиран наем за дните на ремонт съгласно официалния ценоразпис и съответната административна такса, с изключение на изключенията, посочени в тези Общи условия.

V. ТАКСИ

Чл. 30. Следните услуги могат да бъдат предоставени след допълнително плащане от НАЕМАТЕЛЯ по заявка и тяхната проверка на първата страница на договора:

 1. Такса „Защита на гуми и стъкла“. Тя освобождава НАЕМАТЕЛЯ от отговорност за щети по гумите, джантите, капачките и стъклата, при връщане на всички документи и ключове на автомобила и не важи за случаите, когато автомобилът е бил управляван след употреба на алкохол, наркотици или други опияняващи вещества. Освобождава НАЕМАТЕЛЯ от плащане на административната такса по Чл. 31 при щети, само за елементи, включени в покритието на допълнителната такса.
 2. Такса „VIP Защита“. Освобождава НАЕМАТЕЛЯ от отговорност за щети по гумите, джантите, капачките, стъклата и външността на автомобила, които са удостоверени с акт за нарушение от пътната полиция, полицейските власти или други компетентни органи, съставен в съответствие със Закона за движение по пътищата и други регулации или други документи, потвърждаващи факта на настъпването на събитието и при условие, че СОБСТВЕНИКЪТ е бил уведомен за инцидента не по-късно от 24 часа. При изпълнение на посочените условия, таксата „VIP Защита“ предоставя следните права на НАЕМАТЕЛЯ, описани в точки 2.1 до 2.4:
  • При пътно-транспортно произшествие, повреда, пожар или кражба, депозитът на НАЕМАТЕЛЯ ще бъде възстановен изцяло.
  • При пътно-транспортно произшествие, повреда, пожар или кражба на територията на Република България, НАЕМАТЕЛЯТ ще получи заместващ автомобил.
  • При автомобилна катастрофа, повреда или пожар на територията на Република България, разходите за транспорт и пътна помощ за повредения автомобил ще бъдат платени от СОБСТВЕНИКА. При пътно-транспортно произшествие или повреда извън границите на Република България, НАЕМАТЕЛЯТ покрива само разходите за преместване на наетия автомобил до границата на Република България.
  • Освобождава НАЕМАТЕЛЯ от плащане на административната такса по Чл. 31.
 3. Такса „За пътуване в чужбина“. Може да бъде посочена като „Преминаване на граница“ в договора. Плаща се, ако НАЕМАТЕЛЯТ желае да напусне територията на страната с наетия автомобил. Трябва да бъде поискана поне 3 работни дни преди желаната дата за „Преминаване на граница“. Държавите, за които е платена таксата, трябва да бъдат вписани в пълномощното за шофиране в чужбина. Платената такса не включва пътни разходи, свързани с преминаването на границата и използването на автомобила в чужбина.
 4. Такса „Допълнителен водач“. Може да бъде посочена като „ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВОДАЧ“ в договора. Това е такса за вписване на допълнителен водач в договора, който ще има същите права и задължения като основния водач по договора. Той/тя също е задължен да има редовни и валидни документи за самоличност: паспорт/лична карта, шофьорска книжка и свидетелство за регистрация, които той/тя трябва да предостави физически при вписването си в договора.
 5. Такса „Млад водач“. Може да бъде посочена като „НЕОПИТЕН ВОДАЧ“ в договора. Задължително е за водачи на възраст от 21 до 23 години. Изисква се и двоен депозит. Възможни са допълнителни ограничения за някои класове.
 6. Такса „Извън работно време“ за наемане или връщане на автомобил по време на неработни часове или в дни, определени от официалния ценоразпис. Посочва се като „ИЗВЪН РАБОТНО ВРЕМЕ“ в договора.
 7. Такса „Доставка“ или „Събиране“ на автомобил на място, посочено от клиента. Може да бъде посочена като „ДОСТАВКА“ в договора. Договаря се индивидуално и се вписва в договора.
 8. Такса „Еднопосочен наем“. Може да бъде посочена като „ЕДНОПОСОЧЕН НАЕМ“ в договора. Наемането на автомобила в един офис на СОБСТВЕНИКА и връщането му в друг. Договаря се индивидуално и се вписва в договора.

Чл. 31. „Административна такса“ – плаща се в случай на кражба, повреда, инцидент или какъвто и да е инцидент, включващ наетия автомобил, посещение на пътно-транспортно произшествие или инцидент, независимо от причината за събитието, дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не, и когато се обработва глоба или бележка по Закона за движение по пътищата. Сумите са посочени в съответствие с официалния ценоразпис.

Чл. 32. Покупката на таксите „VIP Защита“ и „Защита на гуми и стъкла“ не освобождава НАЕМАТЕЛЯ от неговите задължения и отговорности по раздел IV от Общите условия на договора за наем на автомобил и не покрива частични недостатъци, загуба, кражба на части или аксесоари, щети вътре в автомобила: тапицерия, табло, седалки, багажник, повреди, причинени след зареждане, несъответствие със стандартите и предписанията на производителя; повреди, причинени от транспортирането на опасни товари; щети, причинени по време на експлоатацията на превозното средство, извън пътната мрежа и буксирането на други превозни средства; щети, причинени от незаконни ремонти, неодобрени от СОБСТВЕНИКА.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33 СОБСТВЕНИКЪТ, съответно служителите/представителите на СОБСТВЕНИКА, не носят отговорност за загуби (преки/непреки/последващи) на печалба/приходи или за разходи, направени от НАЕМАТЕЛЯ, както и за щети, претърпени от НАЕМАТЕЛЯ или други лица, възникнали в резултат на или във връзка с употребата, невъзможността за употреба или забавянето на доставката на автомобила. СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност за липсващи предмети и кражба на лични вещи от превозното средство.

Чл. 34. Всички изменения и допълнения към договора, както и всички документи, отразяващи неговото изпълнение, са валидни, ако са направени писмено и подписани от упълномощените представители на страните.

Чл. 35. В случай на спорове текстът на договора и Общите условия на български език са валидни. Документите, получени по електронен път или друга комуникация, включително използването на интернет, са валидни като писмени доказателства. Споровете, които не са решени доброволно между страните, се разрешават от компетентния български съд.

Чл. 36. Разпоредбите на действащото законодателство се прилагат за всички случаи, които не са уредени и възникват от договора. Договорът се съставя и подписва в два идентични екземпляра – по един за всяка от страните. Неотменима част от него е протоколът за предаване.

Чл. 37. Защита на личните данни: С подписването на договора и Общите условия, които са неотменима част от индивидуалния договор, сключен между страните, НАЕМАТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично и доброволно съгласие за обработка на личните му данни от СОБСТВЕНИКА, чрез събиране, обработка, използване, предоставяне, съхранение и др. за целите на изпълнение на договора, както и за съхранение на фотокопие от шофьорската книжка и регистрационния сертификат, съгласно Закона за защита на личните данни. НАЕМАТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично съгласие СОБСТВЕНИКЪТ да предоставя неговите лични данни на компетентни държавни органи и/или институции, както и на трети страни, в случаите, изисквани по закон. НАЕМАТЕЛЯТ е информиран, че Политиката за поверителност е публикувана на уебсайта на компанията и НАЕМАТЕЛЯТ може да се запознае подробно и без пречки.

Депозит и Условия за Блокиране

1. Плащане на Депозит:
• Депозитът за наемане на автомобила е платим с кредитна или дебитна карта при сключването на договора.
2. Блокиране на Депозита:
• Сумата на депозита ще бъде блокирана на картата, с която е била платена, но няма да бъде теглена. Блокирането на сумата ще продължи за период от 20 работни дни, считано от датата на наемане на автомобила.
3. Освобождаване на Депозита:
• След изтичането на 20-те работни дни и при условие, че автомобилът е върнат в изправно състояние без щети, блокираната сума ще бъде освободена.
• Освобождаването на блокираната сума може да бъде забавено в случай на установени щети по автомобила или други нарушения на условията на договора.
• При необходимост от ръчно възстановяване на блокираната сума от наша страна, ще се начисли такса от 5 EUR.
4. Други Условия:
• Блокираната сума може да бъде използвана за покриване на допълнителни разходи, свързани с наемането на автомобила, включително, но не само: глоби, такси за почистване или допълнително гориво.


 

Copyright © VIVORENT - Your Car Rental ® 1995-2024. All rights reserved